ימי כשירות לממוני בטיחות

ע”פ סעיף 3ב בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ”ו- 1996, בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרת שיאשר מפקח העבודה הראשי

לא מילא בעל אישור כשירות אחר הוראות התקנות, רשאי מפקח העבודה הראשי לבטל את תעודות הכשירות או להתלותה עד למילוי ההוראות כאמור.

מפקחת עבודה ראשית אישרה את ימי ההשתלמות המפורטים מטה, של חנן מלין – שיא האיכות בע”מ כהשתלמות מאושרת כימי כשירות לממוני בטיחות (אישור מספר 118455):
מערכת ניהול בטיחות בהתאם לתקן ISO-45001 – מוכר כיום כשירות אחד
קורס עורכי מבדקים פנימיים- למערכת ניהול איכות משולבת: ISO-9001 + ISO-14001 + ISO-45001 – מוכר כ-4 ימי כשירות

אישור ימי כשירות באתר הממונה על הבטיחות