• עקרון מכונת הכביסה
 • מה בין ISO-9001 לעקרונות ביהדות
 • הראייה התהליכית בחיי החרדים
  • שידוכים
  • כשרות – התעדה
  • מדידה
 • שולחן ערוך – קובץ נהלים
 • התקונעס – הוראות עבודה
 • זיהוי ועקיבות – זרמים בעדה החרדית
 • q  Q   – העולם הזה מול העולם הבא
 • מעגל השיפור של דמינג – תיקון המידות